Wednesday, 13 August 2014

Daulat Kebawah Duli Tuan Patik


Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik memohon kehadrat Allah Subahanahu Wata’ala semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa sihat dalam perlindungan Allah serta kekal qarar memerintah Negara Brunei Darussalam.

Sembah Takzim daripada Ahli-Ahli dan Ahli Jawatankuasa Persatuan Gemilang Daerah Tutong.